සිතේ නැගී තිබෙන දේ
නිදහසේ ගෙතිමි මෙලෙසේ
පද වෙනස් කරම්න්
නිසදැස් ලිවිමි රිසිසේ